Súlyos pénzügyi zavarba került az abai önkormányzat - három település reagált

Aba - Erre a hétre türelmet kért az abaiaktól Kossa Lajos. A polgármester tudja, milyen nehéz helyzetben vannak a családok, szeretné megelőzni a csődöt. Káloz, Soponya és Sárkeresztúr polgármestere szerdán levélben reagált a Kossa Lajos által elmondottakra.

Miskei Anita

Az utóbbi két hónapban az egyébként is nehéz sorsú helyiek, ápolási segélyből, szociális segélyből, bérpótló juttatásból élők csak részletekben jutottak pénzükhöz. A múlt hónapban két részletben vehették fel járandóságukat. Hó elején tízezer forintot kaptak, május 20-át követően pedig a fennmaradó összeget vehették át. Ebben a hónapban pedig előbb ígéretet kaptak, majd pedig kedden hétezer forintot.
Kossa Lajos hangsúlyozta, az iskola tantestületét már személyesen tájékoztatta a helyzetről, hiszen nem csak a közmunkásokat, ápolási segélyben élőket érinti a pénzügyi nehézség. Majd tájékoztatójában elmondta, a 2006 óta tartó szennyvízberuházás miatt került a település önkormányzata súlyos pénzügyi zavarba.
- A 2006-ban kezdődött szennyvíz beruházás eredményeként 2010 nyarán elindult a szolgáltatás annak ellenére, hogy a kivitelezés műszaki tartalma az érintett települések önkormányzatainak véleménye szerint nem volt megfelelő - mondta Kossa Lajos. Hozzáfűzte, hogy Aba, Káloz, Sárkeresztúr és Soponya polgármesterei kötbér igényt támaszthatnak a kivitelezővel szemben, s ez az összeg álláspontjuk, illetve az ügyvédek szerint magasabb, mint az az összeg, amellyel a négy település még tartozik a kivitelezést végző Switelsky-nek.  2010 szeptemberében az érintett önkormányzatok polgármesetereivel közösen kerestük fel pénzintézetünket, hogy a beruházás műszaki, jogi és pénzügyi helyzetéről  tájékoztassuk. A bank azt kérte, a négy település mindegyike foglaljon állást, s adjon képet a csatornázás jelenlegi műszaki állapotáról. Ezt egyik testület sem tette meg. Ekkorra azonban már Aba önkormányzata egy könyvvizsgálót is felkért, hogy a helyzetet tisztázza. Ekkor derült ki, hogy az önkormányzatunk nagyobb hitelt vett fel, 300 millió forinttal túlfinanszírozta a beruházást, s a hitelt is aránytalanul vonták le. Ezt a pénzintézet is elismerte - hangsúlyozta a polgármester. Kiemelte azt is, hogy a települések testületei nem hoztak döntést, a négy település nem kért fel végül közös műszaki szakértőt, így Aba önkormányzata a projekt gesztoraként kiszolgáltatott helyzetbe került. Tavaly októberben a Switelsky inkasszót nyújtott be és 29 millió forintot vont el az önkormányzat számlájáról. Kossa Lajos szerint ez ellehetetlenítette az önkormányzatot, ráadásul jogtalanul tette. 

- Mindezek ellenére tovább tárgyaltunk pénzintézetünkkel, az azonban csak feltételesen hosszabbította meg folyószámlahitelünket januárig. Addigra minden olyan dokumentumot benyújtottunk a banknak, amelyre szüksége volt, de így is csak két hónap haladékot kaptunk, március végéig hosszabbították meg folyószámla hitelünket, majd pedig felmondták.   Eközben országgyűlési képviselőink és a Belügyminisztérium segítségét is kértük, eredménytelenül. Így bár május elején megérkeztek az állami normatívák, a bank 45 millió forintos inkasszót vetett ki számlánkra. Emiatt májusban csak két részletben tudtuk kifizetni a segélyeket. A bankkal folytatott tárgyalkásaink bár sikeresnek tekinthetők, s a júniusi normatívák megérkeztek, azokhoz megint nem férünk hozzá a Strabag 25 millió forintos inkasszója  miatt. Szerdán tárgyalok a céggel,  ha megállapodásra jutunk, a bank hozzáférést engedélyez a pénzhez. Eközben sem tétlenkedünk, az önkormányzat önhiki pályázatát 110 millió forintra már beadta, amit június közepén elbírálnak, s a hó végén ki is fizetnek. Ha ezt megkapnánk, nem válna önkormányzatunk fizetésképtelenné. Akkor is szerencsés a helyzetünk, ha a Strabaggal történő tárgyalások eredményre vezetnek. Akkor likviditásunk helyre állna. Ha csődöt kell jelentenie az önkormányzatnak, akkor a segélyek, bérek védett számlára kerülnek, s az abaiak megkapják azt. Akkor azonban az eddig ellátott feladatokat és az elnyert pályázatokat elveszítjük. A kialakult helyzetben szeretnénk elkerülni a fizetésképtelenséget, ez a testület legfontosabb feladata - mondta a polgármester. Hangsúlyozta, tisztában vannak azzal, hogy milyen nehéz helyzetben vannak az emberek. Ígéretet tett arra, hogy valahogy mindenki pénzéhez jut. E hétre türlemet kért a lakosoktól, akik egyre feszültebb idegállapotban vannak. Remélik, hogy pénzükhöz jutnak. Van, aki utcára kerülhet, mások pedig attól tartanak, hogy nem lesz mit adni gyermekeiknek enni. 

 

OLDALTÖRÉS: Káloz, Sárkeresztúr és Soponya polgármestereinek szerkesztett levele

 

 

 

Káloz, Sárkeresztúr és Soponya polgármestereinek szerkesztett levele

A közelmúltban különféle hírek és egyéb találgatások láttak napvilágot Aba Nagyközség Önkormányzat fizetési nehézségeivel összefüggésben. 2011. június 7-én az abai polgárok jelzései, június 8-án Kossa Lajos polgármester úr nyilatkozatai, illetve képviselő-testületi ülésről szóló tájékoztatása sajtónyilvánosságot is nyert. Kossa Lajos nyilatkozata álláspontunk szerint a sajtó, illetve hivatalos szervek, személyek előtt olyan látszatott keltett, mintha Aba fizetésképtelenségéért – legalábbis részben - településeinket terhelné a felelősség.

A településeink lakosai közötti jó szomszédi kapcsolatok megőrzése érdekében Aba fizetési nehézségeivel kapcsolatos álláspontunkat – részben a sajtóban megjelent tényállításokra reagálva – az alábbiakban foglaljuk össze.

Amint arról minden bizonnyal önöknek is tudomásuk van, Aba, Káloz, Sárkeresztúr és Soponya települések önkormányzatai 2004. évben a négy település szennyvízcsatornázásával kapcsolatos teendők lebonyolítása érdekében úgynevezett gesztori megállapodást kötöttek. A fenti szerződésben az abai önkormányzat vállalta, hogy a beruházás előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatokat - mint gesztor – elvégzi. A beruházás finanszírozását az önkormányzatok részben állami támogatásokból, részben az általuk alapított víziközmű-társulatokon keresztül felvett banki hitelekből és a lakosság által befizetett érdekeltségi díjakból finanszírozták. A szennyvízcsatorna-beruházás, valamint az ahhoz kapcsolódó szennyvíztelep-építés nagyobb részben megvalósult. A beruházás befejezésével és finanszírozásával kapcsolatban jogvita alakult ki az érdekelt önkormányzatok, illetve a kivitelező Swietelsky Magyarország Kft. között. Ez ügyben jelenleg per folyik a Fejér Megyei Bíróság előtt.

A Fejér Megyei Hírlap június 8-án megjelent számában beszámolt Kossa Lajos június 7-én megtartott, nyilvános testületi ülésen elhangzott tájékoztatásáról, miszerint - a lap tudósítását idézve – „a 2006 óta tartó szennyvízberuházás miatt került az önkormányzat súlyos pénzügyi zavarba.” A fenti tudósításban Kossa Lajos az alábbi megállapításokat tette: „2010 szeptemberében az érintett önkormányzatok polgármestereivel közösen kerestük fel pénzintézetünket, hogy a beruházás műszaki, jogi és pénzügyi helyzetéről tájékoztassuk. A bank kérte, a négy település foglaljon állást, s adjon képet a csatornázás műszaki állapotáról. Ezt egyik testület sem tette meg. Eközben Aba önkormányzata egy könyvvizsgálót is felkért, hogy a helyzetet tisztázza. Kiderült: Aba nagyobb hitelt vett fel, 300 millió forinttal túlfinanszírozta a beruházást, s ezt aránytalanul vonták le, amint a pénzintézet is elismert Kiemelte, a testületek nem hoztak döntést, a négy település nem kért fel közös műszaki szakértőt, így Aba önkormányzata gesztorként kiszolgáltatott helyzetbe került.”

Álláspontunk szerint Kossa Lajos fent idézett nyilatkozata nem felel meg a valóságnak. Mint ahogy fentebb is említettük a szennyvízberuházás finanszírozása eddig állami támogatásból, a víziközmű-társulatok által felvett hitelekből, valamint lakossági hozzájárulásból történt. Az önkormányzatoknak ugyanis „csupán” mögöttes helytállási kötelezettsége van a beruházás pénzügyi teljesítésével kapcsolatban. Közvetlen önkormányzati forrás bevonására eddig nem kerülhetett sor. Fentiek értelmében a szennyvízberuházás nem róhatott olyan anyagi terheket Abára, mely a fizetésképtelenségét eredményezhette. Ebből következik, hogy az önkormányzat fizetésképtelenné válása és a beruházással kapcsolatos elszámolási viták között nem állapítható meg ok-okozati összefüggés. Álláspontunk szerint a fizetésképtelenséget tehát – jelentős részben - más körülményeknek kellett előidézniük.

Továbbá Kossa Lajos megalapozatlanul állította idézett nyilatkozatában, hogy az általunk képviselt önkormányzatok kivonták magukat a beruházással kapcsolatos műszaki, jogi és pénzügyi kérdések tisztázásából. Éppen Káloz, Soponya, Sárkeresztúr önkormányzatai mind a mai napig igyekeznek konstruktívan együttműködni Abával, minden érintettel és érdekelttel a vitás kérdések tisztázása érdekében. Önkormányzataink számára azonban súlyos kétségek vetődtek fel az Aba által igénybevett műszaki és pénzügyi szakértők szakmai hitelessége és pártatlansága vonatkozásában. Már a 2010-es évben kezdeményeztük, hogy az állapotfelmérést és a résztvevő önkormányzatok közötti pénzügyi elszámolást saját szakértőink segítségével végezhessük. Ennek megfelelően a műszaki hibákat, hiányosságokat műszaki szakembereink részletesen feltárták, melyről Abát tájékoztattuk.

Az elszámolással kapcsolatos pénzügyi kérdések tisztázása érdekében Káloz önkormányzata már három éve, 2010 őszétől pedig a három önkormányzat együttesen is részletes adatszolgáltatást kért Abától. Értelemszerű, hogy a beruházással kapcsolatos valamennyi dokumentum Abánál, mint gesztornál fellelhető. Kéréseinknek azonban mind a mai napig hiánytalanul nem tettek eleget. Nem felel meg tehát a valóságnak Kossa úr azon nyilatkozata sem, miszerint az általunk képviselt önkormányzatok passzivitása hozta kiszolgáltatott helyzetbe Aba önkormányzatát. Önkormányzataink a beruházás egész folyamatában, majd végül a beruházás lezárása érdekében is minden tőlük telhetőt és elvárhatót megtettek. Aba Nagyközség Önkormányzata azonban az elszámoláshoz szükséges anyagot hiánytalanul a mai napig nem bocsátotta rendelkezésünkre. A fentiekből következik, hogy a szükséges adatok hiányában nem igazolható Kossa Lajos azon állítása, miszerint Aba 300 millió forinttal túlfinanszírozta a beruházást. Ezt az állítását nem vagyunk hajlandóak elfogadni, hiszen azt olyan könyvvizsgálói, műszaki bonyolítói jelentésére alapozta, amit minden szempontból kifogásolhatónak tartunk.

Az abai polgárok aggodalmát megértve fenntartjuk, hogy önkormányzatainkat Aba fizetésképtelenségéért semmilyen felelősség nem terheli – írják a polgármesterek, Weisengruber Imre, Béndek József és Csutiné Turi Ibolya. Majd hozzáteszik: „biztosítjuk önöket arról, hogy továbbra is minden tőlünk telhetőt el fogunk követni a beruházás mielőbbi műszaki lezárása és a vitás pénzügyi kérdések tisztázása érdekében.”

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!